Câu hỏi thường gặp

Điểm tích lũy trong thẻ có hạn sử dụng không?

- Điểm tích lũy để nâng hạng thì không có hạn sử dụng. Điểm này sẽ được cộng dồn để xét hạng thẻ và những ưu đãi tương ứng. 

- Điểm tích lũy để đổi quà thì có hạn sử dụng trong vòng 1 năm. Hết 1 năm điểm này sẽ được khởi động lại. Do đó bạn hãy lưu ý sử dụng điểm này để đổi quà trước ngày 31/12 của năm đó.